Reglement / Rules

Algemeen event reglement Corvette-Fame

– Stapsvoets rijden op het terrein. Dit i.v.m. losliggende kiezelsteentjes, opwaaiend stof, spelende kinderen en uiteraard ter bescherming van uw eigen auto.

– Aanwijzingen van de organisatie, vrijwilligers en verkeersregelaars van Corvette-Fame dienen ten alle tijden opgevolgd te worden.

– Geen geluidsoverlast veroorzaken door middel van muziek, tevens geen eigen discobars of muziekinstallatie gebruiken.

– Geen kofferbak verkoop. Het is verboden om zonder weten van de organisatie spullen of etenswaren te verkopen.

– Geen zwerfvuil achter laten. Wij huren voldoende containers en prullenbakken, gebruik deze!

– Geen milieubelastende handelingen.

– Campers, camper busjes of caravans zijn ten strengste verboden op het terrein.

– Kamperen op het terrein is niet toegestaan. overnachten in uw auto, tent, camper of caravan is ten strengste verboden.

– Geen open vuur veroorzaken door BBQ of kampvuur.

– Geen eigen alcoholhoudende dranken meenemen en/of nuttigen.

– Niet over het terrein racen of rijden met quads en andere gemotoriseerde voertuigen.

– Tijdens de tourtochten is Corvette-Fame niet verantwoordelijk voor u en uw Corvette. U dient ook de verkeersreglementen- en code na te leven.

– Geen burnouts op het meeting terrein en tijdens de tourtochten.

– Terrein betreden op eigen risico.

– De organisatie is niet verantwoordelijk voor diefstal, verlies, vermissing, schade en door de deelnemer veroorzaakte schade.

– No flyer zone (flyers mogen in open wagens gelegd worden, mag niet tussen de ruitenwissers of geeft de flyers aan de organisatie.

– Drone mogen zonder verzekering en toestemming niet opgelaten worden. Tevens mag er niet boven publiek of de wagens gevlogen worden.

De organisatie houdt zich het recht voor om in die gevallen die niet beschreven zijn handelend op te treden. Tevens houdt de organisatie zich het recht voor om iemand die zich niet aan het algemeen reglement houdt deze van het terrein te verwijderen.

Dit in opdracht van de organisatie F.A.M.E. en de Gemeente Valkenburg a/d Geul

General event regulations Corvette-Fame

– Slow driving on site. This because of wind-blown dust, loose pebbles, about children playing and, of course, to protect your own car.

– Indications of the organization, volunteers and traffic controlers of Corvette-Fame must be followed at all times.

– No cause noise through music, no private disco bars or open radio use.

– No car boot sales. It is forbidden to sell without permission of the organization for articles or food.

– Leave no litter. We hire enough containers and recycle bins, use them!

– No environmentally damaging acts.

– No entrance for any type of camper van, camper or caravan.

– Camping on site is not allowed. Spending the night in your car, tent, camper or caravan is strictly prohibited.

– No open fire cause by BBQ or camp fire.

– No own carry and/or consuming of alcoholic beverages.

– No driving around and racing with quads and other motor vehicles on the event site.

– Corvette-Fame is not responsible during the tours for what can happen to you and your Corvette. You have also to comply with the traffic regulations and code.

– No burnouts on the meeting and during the tours.

– Site enter at your own risk.

– The organization is not responsible for theft, loss, loss, damage and damage caused by the participant.

– No flyer zone (flyers can be put in the open cars, not on windows or give it to the organization

– Drones are not allowed without insurance and permission. It is also not allowed to fly above the public or the cars.

The organization reserves the right in those cases not to act as described. The organization also monitors the right to someone who do not comply with the general regulations to remove him or her from the grounds.

This was commissioned by the organization F.A.M.E. and the City of Valkenburg a/d Geul